Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä MPS Motors Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) sekä tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjä

MPS Motors Oy (y-tunnus: 2406174-8)

Sepelitie 11, 40320 Jyväskylä
Puhelin: 050 3617036
myynti@mpsmotors.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, rekrytointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Hankkeiden sidosryhmistä
 • Työnhakijoista

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Edustettu taho
 • Rekisteröidy itsensä antamat lisätiedot, kuten työhakemustiedot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi.
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana.
 • Asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset ja yhteydenotot osallistuessaan rekisterinpitäjän sähköisesti järjestämiin markkinointikampanjoihin, verkkokyselyihin ja yhteydenottoihin,  tietopakettien latauksiin tai työpaikkahakemusten täyttämiseen.
 • Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri).

Henkilön käyttäytymistiedot

 • Verkkosivuvierailut MPS Motorsin verkkosivuilla (IP-osoite, selain, ajankohta, sivuvierailut ja evästetiedot).
 • Henkilön suorittamat toiminnot MPS Motorsin verkkosivustoilla (tietojen syöttäminen sivuilla olevilla lomakkeilla ja tietojen lataaminen sivuilta).
 • MPS Motorsin lähettämän viestinnän (sähköpostit, sms-viestit) vastaanottaminen ja siihen reagointi.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille (pl. hankkeen tilaaja), paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja arvioi muun muassa henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edunperusteella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteestawww.tietosuoja.fi.

Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen myynti@mpsmotors.fi.

Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta. Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla. Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.